RODO - LOGSPED.INFO Agnieszka Ratajczak - Logsped.info AR

Przejdź do treści

RODO - LOGSPED.INFO Agnieszka Ratajczak


Informacja dotycząca przetwarzania danych.

W Logsped.info Agnieszka Ratajczak świadczymy usługi oparte na zaufaniu i trosce od dobro klienta – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób. Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym że zgodnie z art. 13.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Logsped.info Agnieszka Ratajczak, mieszcząca się w Cybowie nr 23, 78-540 Kalisz Pomorski, NIP: PL2530293206, REGON: 320668405

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Z administratorem danych osobowych przetwarzanych przez w/w podmiot, można się skontaktować poprzez adres email agnieszka.ratajczak@logsped.info. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz też napisać do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych osobowych na powyższy adres e-mail lub adres pocztowy, Logsped.info Agnieszka Ratajczak, Cybowo 23, 78-540 Kalisz Pomorski, z dopiskiem RODO.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
Twoje dane mogą być wykorzystane:
w celu, w jakim zostały nam przesłane (np. w celu realizacji umowy, przygotowania oferty, złożenia zamówienia itp. - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego, dochodzenie i obrona przed roszczeniami - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
w innych celach tj. uzasadnionych interesów Administratora, przez okres niezbędny do realizacji celu, jak i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Okres przechowywania

Logsped.info Agnieszka Ratajczak, nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:
na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Tobie również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora, oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT oraz prawne. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane  ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.      Logsped.info Agnieszka Ratajczak | Cybowo 23 | PL-78540 Kalisz Pomorski | NIP: PL2530293206
      Spedition & Logistics: +48 690 888 887 | Fleet management: +48 792 988 608 | FAX +48 94 716 00 15
      Wróć do spisu treści